نامه های رسمی شامل متن نامه های اداری – نامه های حقوق – نامه های انگلیسی و متن قرار داد های گوناگون

نامه ساختن/ فروختن/ در معرض فروش گذاشتن/ وارد کردن/ در اختیار دیگری قراردادن مشروبات الکلی