نامه ساختن/ فروختن/ در معرض فروش گذاشتن/ وارد کردن/ در اختیار دیگری قراردادن مشروبات الکلی