قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

تنظیم شده توسط اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل

نمونه قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

ماده ۱ : متبایعیــن

۱-۱- فروشنده / فروشندگان ……. …… …………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملی ………………………………. ساکن ………………… ………………… ………………………. کد پستی …………………… تلفن ………..اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………… …………………………. ……………… …. به موجب ……………. …………….. ………………….. …………………….. ……………………………………………. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

۲-۱- خریدار / خریداران ……………………………….. فرزند ……………. ………….. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………………. ………………. صادره از………….. متولد سال ……………… دارای کدملی …………. ساکن ………………….. ……………… ………………………… کد پستی ……………. …………………….. تلفن ………….. ………….. ………. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………….. ……………………. …………………… …….. به موجب ……………… ………………. ……….. ……….. ………… ……………………. ………………….. ……….. …. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه اتومبیل نوع ……………………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سیلندر نوع سوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعداد چرخ …………………. شماره موتور …………………………………. شماره شاسی …………………………………. شماره انتظامی ناجا …………………………………. / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو ( VIN ) ……………………. خریداری فروشنده به موجب …………………………………………….. با تمام لوازم منصوبه از قبیل : ….. ……. .. ……………………… ………………………………

ماده ۳ : ثمن معامله

۳-۱- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( …………………………….. ریال ) و با حروف ( ……… ………………. ……………….. ………………… ریال ) تعیین گردید .

۳-۲- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( …………………………. …………………………… ……………………… ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………………. عهده بانک ……………….. شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف ( …………….. ………………..ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد۱۹۰ و ۳۳۸ و بند ۴ ماده ۳۶۲ و ۳۹۵ قانون مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است

ماده ۴ : شرایط معامله

۴-۱- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی ، طبق قرارداد در تاریخ / / ۱۳ به حروف ……… …………………. ……………………… در دفتر اسناد رسمی شماره .. …………. ……. ……… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید در قبال دریافت مابقی ثمن مورد معامله حسب بند ( ۳-۲ ) قرارداد سند را به نام خریدار انتقال دهد در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی در زمان تعیین شده مزبور گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده به منتقل الیه و یا هر شخص دیگری که خریدار معرفی می نماید منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد جدید می باشد .

۴-۲- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

۴-۳- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، همراه با رؤیت کامل فنی و بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد .

۴-۵- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق التحریر بطور توافقی به صورت ……. ……………. ……………………………. / بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

۴-۶- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد ، مستثنی است .

۴-۷- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل …… …………………… …………….. ……. ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۴-۸- مورد معامله در تاریخ / / ۱۳ با حروف …………….. ……………….. ……………….. ……. ساعت ……… ………… ……….. تحویل خریدار شد و یا در تاریخ / / ۱۳ در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

۴-۹- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی تعیین شده ، توافق گردید طرف ممتنع از حضور در دفترخانه به ازای هر روز تأخیر در تنظیم سند رسمی انتقال مبلغ ………… ………………. ………. ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای تعهدات در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . ضمناً خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۵ : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

عضو شماره ………………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ……………………………. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ……………………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ………………………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ………………………………. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………………….. و ………………….. پرداخت شد .

ماده ۶

این قرارداد ، در تاریخ با حروف ………………………………………………………….. ساعت ………………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در…………………………… در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخه قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نُسَخ چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده ۷ : توضیحات قرارداد

ماده ۸ :

مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *