نامه دادخواست الزام به تحویل مورد معامله

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تحویل مبیع مقوم به….. ریال قطعه……. صورت‌مجلس تفکیکی پلاک ثبتی…./…. بخش….. «شماره و نام شهرستان» به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: ۱- قرارداد مورخ………… ۲- پایان‌کار ۳-گواهی دفترخانه ۴- دلیل پرداخت ثمن ۵- صورت‌مجلس تفکیکی ۶- استعلام ثبتی ۷- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان ردیف……. صورت‌مجلس تفکیکی شماره…. جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی….. احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و با وصول پاسخ استعلام با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: ۱- تصویر مصدق قرارداد مورخ……… ۲- پایان‌کار ۳- گواهی دفترخانه ۴- دلیل پرداخت ثمن ۵- صورت‌مجلس تفکیکی ۶- استعلام ثبتی ۷- مدارک مورد نیاز

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *