بانک مشاغل و اطلاعات مشهد

بانک مشاغل , اصناف و اطلاعات مشهد شماره تلفن آدرس کارخانه ها هتل ها شرکت ها رستوران ها و دیگر مشاغل

استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

نام استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر
تلفن ۳۸۷۶۷۰۰۶
آدرس بلوار پیروزی خیابان رودکی نبش رودکی ۱۳سا

استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

نام استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر
تلفن ۳۸۷۶۷۰۰۹
آدرس بلوار پیروزی خیابان رودکی نبش رودکی ۱۳سا

استانداری شورای عالی انقلاب فرهنگی

نام استانداری شورای عالی انقلاب فرهنگی
تلفن ۳۷۲۸۳۵۰۲-۳
آدرس سنایی کدرخش

استانداری سازمان جوانان استانداری خراسان [۴خط]

نام استانداری سازمان جوانان استانداری خراسان [۴خط]
تلفن ۳۷۶۶۵۲۴۶
آدرس بلوارفردوسی

استانداری سازمان آمار سرشماری نفوس ومسکن

نام استانداری سازمان آمار سرشماری نفوس ومسکن
تلفن ۳۵۰۱۸۶۰۸
آدرس بلوار وکیل آباد اول اقبال لاهوری

استانداری تلفنخانه

نام استانداری تلفنخانه
تلفن ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹
آدرس انقلاب اسلامی

آزمایشگاه نوید تخصصی

نام آزمایشگاه نوید تخصصی
تلفن ۳۸۴۶۸۸۴۷
آدرس احمداباد بین پاستور و قائم

استانداری اموراتباع ومهاجرین خارجی تلفنخانه [۷خط]

نام استانداری اموراتباع ومهاجرین خارجی تلفنخانه [۷خط]
تلفن ۳۸۲۲۵۲۸۰
آدرس بلوار پیروزی میدان حر

استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه

نام استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه
تلفن ۳۸۲۱۰۰۰۲
آدرس بلوار نمازاداره اتباع ومهاجرین بیگ

استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه

نام استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه
تلفن ۳۸۲۱۰۰۰۸
آدرس بلوار نمازاداره اتباع ومهاجرین بیگ

آستان قدس موسسه موقوفات وکشاورزی جنوب

نام آستان قدس موسسه موقوفات وکشاورزی جنوب
تلفن ۵۷۲۲۵۷۷۶
آدرس خیابان سعدی مج موسسه موقوفات و

آستان قدس مجتمع های میان راهی امام رضا[ع ] مدیریت

نام آستان قدس مجتمع های میان راهی امام رضا[ع ] مدیریت
تلفن ۵۵۲۴۳۰۷۰
آدرس

آستان قدس مجتمع های میان راهی امام رضا[ع ] دفتر

نام آستان قدس مجتمع های میان راهی امام رضا[ع ] دفتر
تلفن ۵۵۲۴۰۳۳۸
آدرس ارامگاه مدرس

آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام

نام آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام
تلفن ۴۴۶۷۰۱۷۲
آدرس پارکشهدای گمنام

آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام

نام آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام
تلفن ۴۴۶۷۰۱۷۳
آدرس پارکشهدای گمنام

آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام

نام آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام
تلفن ۴۴۶۷۰۱۷۴
آدرس پارکشهدای گمنام

آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام

نام آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام
تلفن ۴۴۶۷۰۱۷۵
آدرس پارکشهدای گمنام

آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام

نام آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام
تلفن ۴۴۶۷۰۱۷۶
آدرس پارکشهدای گمنام

آستان قدس دفترکشت وصنعت انابد تلفنخانه

نام آستان قدس دفترکشت وصنعت انابد تلفنخانه
تلفن ۵۵۴۲۶۷۱۲
آدرس بهار

آستان قدس دفتراملاک آستان قدس رضوی

نام آستان قدس دفتراملاک آستان قدس رضوی
تلفن ۵۵۴۶۴۴۲۵
آدرس ۶ روستای انابدم بسیج

آستان قدس دفترامام زاده سیدنظام الدین

نام آستان قدس دفترامام زاده سیدنظام الدین
تلفن ۳۴۶۶۳۳۱۱
آدرس عشق آباد

آستان قدس نگارخانه رضوان موسسه آفرینشهای هنری

نام آستان قدس نگارخانه رضوان موسسه آفرینشهای هنری
تلفن ۳۸۴۳۲۴۳۹
آدرس کوهسنگی ۱۷ش

آستان قدس مکتب هنررضوان موسسه آفرینشهای هنری

نام آستان قدس مکتب هنررضوان موسسه آفرینشهای هنری
تلفن ۳۸۴۲۳۵۷۶
آدرس کوهسنگی —

آستان قدس موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس

نام آستان قدس موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس
تلفن ۳۷۶۱۵۰۶۵-۶
آدرس بلوار خیام

آستان قدس موسسه چاپ وانتشارات [۳خط]

نام آستان قدس موسسه چاپ وانتشارات [۳خط]
تلفن ۳۷۶۲۵۰۰۱
آدرس بلوار سجاداول شاهد

آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی

نام آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۸۳۴۴۰
آدرس چ شهداج سازمان مرکزی استا

آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی

نام آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۸۳۴۴۱
آدرس چ شهداسازمان مرکزی استان

آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی

نام آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۸۳۴۴۲
آدرس چ شهداسازمان مرکزی استانق

آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی

نام آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۸۳۴۴۳
آدرس چ شهداسازمان مرکزی استانق

آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی

نام آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۸۳۴۴۷
آدرس چ شهداسازمان مرکزی استانق

آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی

نام آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۱۴۵۳
آدرس چ شهداسازمان مرکزی استانق

آستان قدس موسسه آفرینشهای هنری [۴خط]

نام آستان قدس موسسه آفرینشهای هنری [۴خط]
تلفن ۳۸۴۴۵۱۴۲
آدرس کوهسنگی عدالت ۱۸

آستان قدس مهندسی آب وخاک قدس رضوی [۴خط]

نام آستان قدس مهندسی آب وخاک قدس رضوی [۴خط]
تلفن ۳۶۰۷۳۵۳۵
آدرس بلوار آزادی

آستان قدس مسکن وعمران قدس رضوی حسابرسی

نام آستان قدس مسکن وعمران قدس رضوی حسابرسی
تلفن ۳۸۴۰۰۴۶۰
آدرس دانشگاه خیابان کفایی

آستان قدس مسکن وعمران قدس رضوی تلفنخانه [۳خط]

نام آستان قدس مسکن وعمران قدس رضوی تلفنخانه [۳خط]
تلفن ۳۸۴۳۳۳۱۴
آدرس دانشگاه کفایی

آستان قدس مزرعه نمونه آستان قدس [۵خط]

نام آستان قدس مزرعه نمونه آستان قدس [۵خط]
تلفن ۳۳۹۶۰۸۰۵
آدرس مشهدکیلومتر۷ج سرخس

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۷
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۹
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۰
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۱
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۲
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۳
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۴
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۵
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی

نام آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی
تلفن ۳۲۲۴۴۲۸۶
آدرس حرم مطهر

آستان قدس مرکزآموزش ضمن خدمت کارکنان

نام آستان قدس مرکزآموزش ضمن خدمت کارکنان
تلفن ۳۸۵۵۶۳۳۲
آدرس خیابان کوهسنگی

آستان قدس مرکزآموزش ضمن خدمت کارکنان

نام آستان قدس مرکزآموزش ضمن خدمت کارکنان
تلفن ۳۸۵۵۶۳۳۱
آدرس خیابان کوهسنگی

آستان قدس مجتمع فرهنگی امام خمینی [ره ]

نام آستان قدس مجتمع فرهنگی امام خمینی [ره ]
تلفن ۳۷۴۱۶۶۶۵
آدرس خواجه ربیع ۹۵

آستان قدس مجتمع فرهنگی امام خمینی [ره ]

نام آستان قدس مجتمع فرهنگی امام خمینی [ره ]
تلفن ۳۷۴۱۶۶۶۴
آدرس خواجه ربیع ۹۵

آستان قدس مجتمع فرهنگی امام خمینی [ره ]

نام آستان قدس مجتمع فرهنگی امام خمینی [ره ]
تلفن ۳۷۴۱۶۶۶۳
آدرس خواجه ربیع ۹۵

آستان قدس مجتمع انبارهای آستان قدس

نام آستان قدس مجتمع انبارهای آستان قدس
تلفن ۳۲۵۱۶۸۳۹
آدرس بعدمیرزاکوچکخان ۱۷

آستان قدس فروشگاه محصولات فرهنگی آستان قدس

نام آستان قدس فروشگاه محصولات فرهنگی آستان قدس
تلفن ۳۲۲۵۰۲۰۶
آدرس حرم مطهر