لیست و بانک اطلاعات آدرس و تلفن های ادارات دولتی آموزش پرورش ادارات برق دارای و اقتصاد فرهنگ و ارشاد اسلامی و …. در مشهد

استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

نام استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر
تلفن ۳۸۷۶۷۰۰۶
آدرس بلوار پیروزی خیابان رودکی نبش رودکی ۱۳سا

استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

نام استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر
تلفن ۳۸۷۶۷۰۰۹
آدرس بلوار پیروزی خیابان رودکی نبش رودکی ۱۳سا

استانداری شورای عالی انقلاب فرهنگی

نام استانداری شورای عالی انقلاب فرهنگی
تلفن ۳۷۲۸۳۵۰۲-۳
آدرس سنایی کدرخش

استانداری سازمان جوانان استانداری خراسان [۴خط]

نام استانداری سازمان جوانان استانداری خراسان [۴خط]
تلفن ۳۷۶۶۵۲۴۶
آدرس بلوارفردوسی

استانداری سازمان آمار سرشماری نفوس ومسکن

نام استانداری سازمان آمار سرشماری نفوس ومسکن
تلفن ۳۵۰۱۸۶۰۸
آدرس بلوار وکیل آباد اول اقبال لاهوری

استانداری تلفنخانه

نام استانداری تلفنخانه
تلفن ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹
آدرس انقلاب اسلامی

استانداری اموراتباع ومهاجرین خارجی تلفنخانه [۷خط]

نام استانداری اموراتباع ومهاجرین خارجی تلفنخانه [۷خط]
تلفن ۳۸۲۲۵۲۸۰
آدرس بلوار پیروزی میدان حر

استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه

نام استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه
تلفن ۳۸۲۱۰۰۰۲
آدرس بلوار نمازاداره اتباع ومهاجرین بیگ

استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه

نام استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه
تلفن ۳۸۲۱۰۰۰۸
آدرس بلوار نمازاداره اتباع ومهاجرین بیگ

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۲۲۳۶۸
آدرس بلوار ارشاد—

اداره گمرک تلفنخانه

نام اداره گمرک تلفنخانه
تلفن ۳۲۲۹۱۰۴۱-۴
آدرس چ مقدم طبرسی گمرک مشهد

اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرکی [۴خط]

نام اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرکی [۴خط]
تلفن ۳۲۲۵۶۲۷۰
آدرس چ مقدم گمرکمشهد

اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرک غرب

نام اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرک غرب
تلفن ۳۳۴۰۰۳۶۴
آدرس فرودگاه هاشمی نژادقبل ازورودی پ

اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرک غرب

نام اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرک غرب
تلفن ۳۳۴۰۰۳۶۵
آدرس فرودگاه هاشمی نژادقبل ازورودی پ

اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرک غرب

نام اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرک غرب
تلفن ۳۳۴۰۰۳۶۷
آدرس فرودگاه هاشمی نژادقبل ازورودی پ

اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرک غرب

نام اداره گمرک انبارهای عمومی وخدمات گمرک غرب
تلفن ۳۳۴۰۰۳۶۸
آدرس فرودگاه هاشمی نژادقبل ازورودی پ

اداره کار و امور اجتماعی روابط عمومی

نام اداره کار و امور اجتماعی روابط عمومی
تلفن ۳۷۲۶۸۰۵۱
آدرس میدان فردوسی

اداره کار و امور اجتماعی تلفنخانه ستادکل

نام اداره کار و امور اجتماعی تلفنخانه ستادکل
تلفن ۳۷۲۶۰۹۸۵-۶
آدرس میدان فردوسی

اداره کار و امور اجتماعی اداره کل تعاون تلفنخانه بیمه بیکاری باز

نام اداره کار و امور اجتماعی اداره کل تعاون تلفنخانه بیمه بیکاری باز
تلفن ۳۷۶۲۱۹۰۲
آدرس بلوار خیام —

اداره کار و امور اجتماعی اداره کل تعاون تلفنخانه بیمه بیکاری باز

نام اداره کار و امور اجتماعی اداره کل تعاون تلفنخانه بیمه بیکاری باز
تلفن ۳۷۶۲۱۹۰۳
آدرس بلوار خیام —

اداره کار و امور اجتماعی اداره کل تعاون تلفنخانه بیمه بیکاری باز

نام اداره کار و امور اجتماعی اداره کل تعاون تلفنخانه بیمه بیکاری باز
تلفن ۳۷۶۲۱۹۰۴
آدرس بلوار خیام —

اداره کار و امور اجتماعی اداره کل تعاون تلفنخانه بیمه بیکاری باز

نام اداره کار و امور اجتماعی اداره کل تعاون تلفنخانه بیمه بیکاری باز
تلفن ۳۷۶۲۱۹۰۱
آدرس بلوار خیام

اداره کار و امور اجتماعی اداره کارمنطقه غرب مشهد[۵خط]

نام اداره کار و امور اجتماعی اداره کارمنطقه غرب مشهد[۵خط]
تلفن ۳۶۶۱۵۰۰۰
آدرس مروارید مجموعه ورزشی

اداره کار و امور اجتماعی اداره کارمنطقه شرق مشهد[۴خط]

نام اداره کار و امور اجتماعی اداره کارمنطقه شرق مشهد[۴خط]
تلفن ۳۷۳۱۸۰۳۶
آدرس خواجه ربیع قبل چ گاز

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۲۲۳۶۱
آدرس بلوار خیام

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نگارخانه میرک

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نگارخانه میرک
تلفن ۳۷۲۷۱۹۷۳
آدرس صاحب الزمان

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان
تلفن ۳۲۲۸۱۷۴۷
آدرس طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان
تلفن ۳۲۲۸۱۷۴۰
آدرس طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان
تلفن ۳۲۲۸۱۷۴۱
آدرس طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان
تلفن ۳۲۲۸۱۷۴۳
آدرس طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان
تلفن ۳۲۲۸۱۷۴۴
آدرس طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان
تلفن ۳۲۲۸۱۷۴۵
آدرس طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزرسیدگی به امورمساجدخراسان
تلفن ۳۲۲۸۱۷۴۶
آدرس طبرسی ۱ج بنیادپژوهشهای آستان قد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع هنری سلطان علی مشهدی [خوشنویسان]

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع هنری سلطان علی مشهدی [خوشنویسان]
تلفن ۳۵۲۲۰۶۲۰
آدرس بلوار فلاحی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع هنری سلطان علی مشهدی [خوشنویسان]

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع هنری سلطان علی مشهدی [خوشنویسان]
تلفن ۳۵۲۲۰۶۱۰
آدرس بلوار فلاحی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی وتربیتی امام رضا[ع ]

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی وتربیتی امام رضا[ع ]
تلفن ۳۳۴۳۸۱۶۲
آدرس فدائیان اسلام بعدچ نخریسی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی هاشمی نژاد [۲خط]

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی هاشمی نژاد [۲خط]
تلفن ۳۲۷۶۴۱۱۱
آدرس طلاب نبش وحید۸

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی مدرس

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی مدرس
تلفن
آدرس بلوار مدرس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی امام رضا[ع ][۴خط]

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی امام رضا[ع ][۴خط]
تلفن ۳۶۰۷۵۴۸۱
آدرس پارک ملت

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع جهانگردی پاسخگویی مسافرین [۴خط

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع جهانگردی پاسخگویی مسافرین [۴خط
تلفن ۳۳۴۳۴۴۶۷
آدرس ۴راه مقدم

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیتهای قرآنی

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیتهای قرآنی
تلفن ۳۷۱۲۶۰۶۶
آدرس صاحب الزمان

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی وهنری مساجد[۵خط]

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی وهنری مساجد[۵خط]
تلفن ۳۷۲۸۸۵۳۰
آدرس نبش مولوی شمالی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی وهنری مساجد

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی وهنری مساجد
تلفن ۳۷۲۳۳۷۷۷
آدرس کاشانی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد
تلفن ۳۶۰۸۰۹۳۸
آدرس امامت ۴۶چ ۲مسجدامام حسن مجتبی ک

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه طرح مسجدما

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه طرح مسجدما
تلفن ۳۳۴۴۱۴۹۹
آدرس بلوار جمهوری اسلامی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه مطبوعات خراسان

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه مطبوعات خراسان
تلفن ۳۶۰۷۶۴۸۵
آدرس آزادشهردر

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفنخانه اداره مرکزی مشهد[۲خط]

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفنخانه اداره مرکزی مشهد[۲خط]
تلفن ۳۲۲۱۶۹۰۱
آدرس بلوار مدرس مجتمع مدرس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفنخانه اداره کل استان [۱۳خط]

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفنخانه اداره کل استان [۱۳خط]
تلفن ۳۸۵۹۴۰۰۱
آدرس بهارارشاداسلامی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیج هنرمندان اداره ارشادوکتابخانه عمومی

نام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیج هنرمندان اداره ارشادوکتابخانه عمومی
تلفن ۳۵۵۹۳۸۰۸
آدرس ج شاندیزساختمان فرم

اداره صنایع صنعت ومعدن وتجارت فریمان

نام اداره صنایع صنعت ومعدن وتجارت فریمان
تلفن ۳۴۶۳۲۰۲۴
آدرس طالقانی محل سابق اداره قندوشکر

اداره صنایع صنعت ومعدن وتجارت فریمان

نام اداره صنایع صنعت ومعدن وتجارت فریمان
تلفن ۳۴۶۲۶۰۸۰
آدرس طالقانی محل سابق اداره قندوشکر

اداره صنایع صنعت ومعدن وتجارت

نام اداره صنایع صنعت ومعدن وتجارت
تلفن ۳۵۵۱۲۳۰۰
آدرس شهرک ج شاندیزروبروی نمایندگی سایپ

اداره صنایع صنایع ومعادن

نام اداره صنایع صنایع ومعادن
تلفن ۵۴۲۲۸۴۲۲
آدرس فلکه معلم -ساختمان فرمانداری

اداره صنایع صنایع ومعادن

نام اداره صنایع صنایع ومعادن
تلفن ۵۴۲۲۶۶۱۴
آدرس خیابان مدرس دفترشورادفترفولاد

اداره صنایع صنایع

نام اداره صنایع صنایع
تلفن ۵۷۲۵۴۹۱۲
آدرس خیابان مالکاشترتلفنخانه

اداره صنایع صنایع

نام اداره صنایع صنایع
تلفن ۵۷۲۵۴۹۱۱
آدرس خیابان مالکاشترت

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۷۹۶۳۳
آدرس بلوار ارشاد

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۸۲۱۰۴۰۰
آدرس سرافراز۱۸چپ قطعه ۳سرنبش چ اول

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۲۲۳۷۰
آدرس بلوار صادقی

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۲۲۶۱۳
آدرس بلوار خیام

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۸۲۱۸۸۱۸
آدرس بلوارسرافرازان

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۲۲۶۱۵
آدرس

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۲۲۶۱۶
آدرس

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۲۲۶۱۷
آدرس

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۲۲۶۱۸
آدرس

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۳۷۷۰۰
آدرس

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۳۷۷۰۱
آدرس

اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی

نام اداره صنایع سازمان صنعت ومعدن وتجارت خراسان رضوی
تلفن ۳۷۶۳۷۷۰۲
آدرس