نوشته‌ها

استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

نام استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر
تلفن ۳۸۷۶۷۰۰۶
آدرس بلوار پیروزی خیابان رودکی نبش رودکی ۱۳سا

استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

نام استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر
تلفن ۳۸۷۶۷۰۰۹
آدرس بلوار پیروزی خیابان رودکی نبش رودکی ۱۳سا

استانداری شورای عالی انقلاب فرهنگی

نام استانداری شورای عالی انقلاب فرهنگی
تلفن ۳۷۲۸۳۵۰۲-۳
آدرس سنایی کدرخش

استانداری سازمان جوانان استانداری خراسان [۴خط]

نام استانداری سازمان جوانان استانداری خراسان [۴خط]
تلفن ۳۷۶۶۵۲۴۶
آدرس بلوارفردوسی

استانداری سازمان آمار سرشماری نفوس ومسکن

نام استانداری سازمان آمار سرشماری نفوس ومسکن
تلفن ۳۵۰۱۸۶۰۸
آدرس بلوار وکیل آباد اول اقبال لاهوری

استانداری تلفنخانه

نام استانداری تلفنخانه
تلفن ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹
آدرس انقلاب اسلامی

استانداری اموراتباع ومهاجرین خارجی تلفنخانه [۷خط]

نام استانداری اموراتباع ومهاجرین خارجی تلفنخانه [۷خط]
تلفن ۳۸۲۲۵۲۸۰
آدرس بلوار پیروزی میدان حر

استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه

نام استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه
تلفن ۳۸۲۱۰۰۰۲
آدرس بلوار نمازاداره اتباع ومهاجرین بیگ

استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه

نام استانداری اداره اتباع ومهاجرین بیگانه
تلفن ۳۸۲۱۰۰۰۸
آدرس بلوار نمازاداره اتباع ومهاجرین بیگ

استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر

نام استانداری شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر
تلفن ۳۸۷۶۷۰۰۵
آدرس بلوار پیروزی خیابان رودکی نبش رودکی ۱۳سا