نوشته‌ها

زائرسرای شهرداری مهمانسراورستوران

نام زائرسرا شهرداری مهمانسراورستوران
تلفن ۵۴۵۲۲۲۶۹
آدرس خیابان جهادسازندگی

زائرسرای شرکت نفت [۱۵خط]

نام زائرسرا شرکت نفت [۱۵خط]
تلفن ۳۸۶۸۰۰۰۱
آدرس اب وبرق خیابان ۷تیر۱۲

زائرسرای شرکت های تعاونی منطقه یزد

نام زائرسرا شرکت های تعاونی منطقه یزد
تلفن ۳۸۵۴۱۷۶۴
آدرس خیابان ضدراست میدان ۳چپ پ ۲۴

زائرسرای شرکت تعاونی مسکن کارکنان بهزیستی یزد

نام زائرسرا شرکت تعاونی مسکن کارکنان بهزیستی یزد
تلفن ۳۸۵۳۲۵۵۷
آدرس امام رضا

زائرسرای شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

نام زائرسرا شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
تلفن ۳۸۴۷۵۳۶۰
آدرس احمدآبادبابک۷پ ۷۲مهمانسرا

زائرسرای سپاه منطقه مقاومت بسیج اردبیل[۸خط]

نام زائرسرا سپاه منطقه مقاومت بسیج اردبیل[۸خط]
تلفن ۳۲۲۳۴۶۰۵
آدرس آخوندخراسانی

زائرسرای سروش[۸خط]

نام زائرسرا سروش[۸خط]
تلفن ۳۷۲۳۰۰۱۳
آدرس بلوار سازمان آب

زائرسرای سیدالشهدا زائرسراوحسینیه

نام زائرسرا سیدالشهدا زائرسراوحسینیه
تلفن ۳۸۵۱۸۲۸۰
آدرس امام رضاکچهنوکعسگری

زائرسرای سیمان سپاهان اصفهان [۲خط]

نام زائرسرا سیمان سپاهان اصفهان [۲خط]
تلفن ۳۸۵۱۳۴۹۴
آدرس امام رضاک مسجدرانندگان

زائرسرای شرکت امیدسازان شرق آسیا

نام زائرسرا شرکت امیدسازان شرق آسیا
تلفن ۳۷۲۷۷۷۲۸
آدرس میدان تختی بطرف ۴راه میدانبارخ مطهری

زائرسرای سپاه مرکزآمادپشتیبانی ش زین الدین[۲خط]

نام زائرسرا سپاه مرکزآمادپشتیبانی ش زین الدین[۲خط]
تلفن ۳۸۵۳۱۷۵۷
آدرس امام رضا

زائرسرای سپاه پاسداران استان اصفهان

نام زائرسرا سپاه پاسداران استان اصفهان
تلفن ۳۸۵۵۵۹۹۸
آدرس عنصری غربی ۵هتل زاینده رود

زائرسرای سپاه پاسداران استان اصفهان

نام زائرسرا سپاه پاسداران استان اصفهان
تلفن ۳۸۵۵۵۹۹۷
آدرس عنصری غربی ۵هتل زاینده رود

زائرسرای زائرسرای صداوسیما تلفنخانه[۵خط]

نام زائرسرا زائرسرای صداوسیما تلفنخانه[۵خط]
تلفن ۳۸۷۸۲۵۸۰
آدرس میدان صداوسیما

زائرسرای سازمان انرژی اتمی ایران [۲خط]

نام زائرسرا سازمان انرژی اتمی ایران [۲خط]
تلفن ۳۸۵۱۳۵۳۰
آدرس آخوندخراسانی ۲۶

زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان[۳خط]

نام زائرسرا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان[۳خط]
تلفن ۳۸۵۱۴۹۲۰
آدرس امام رضاک باقریه

زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی تبریز[۳خط]

نام زائرسرا دانشگاه علوم پزشکی تبریز[۳خط]
تلفن ۳۸۵۱۳۰۱۱
آدرس امام رضاخ عنصری ۱۲

زائرسرای دخانیات

نام زائرسرا دخانیات
تلفن ۳۲۲۲۱۳۸۸
آدرس پشت بانکملی

زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

نام زائرسرا دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
تلفن ۳۸۵۹۹۵۲۸
آدرس امام رضا۴

زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

نام زائرسرا دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
تلفن ۳۸۵۱۹۹۶۸
آدرس امام رضا

زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

نام زائرسرا دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
تلفن ۳۸۵۲۰۱۸۴
آدرس امام رضا

زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

نام زائرسرا دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
تلفن ۳۸۵۱۹۹۹۱
آدرس امام رضا۴۰

زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

نام زائرسرا دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
تلفن ۳۸۵۱۹۹۹۲
آدرس امام رضا—

زائرسرای دادگستری مجتمع رفاهی پذیرایی کرامت

نام زائرسرا دادگستری مجتمع رفاهی پذیرایی کرامت
تلفن ۳۴۲۲۲۹۷۹
آدرس فرهنگ

زائرسرای دادگستری مجتمع رفاهی پذیرایی کرامت

نام زائرسرا دادگستری مجتمع رفاهی پذیرایی کرامت
تلفن ۳۴۲۲۵۶۷۹
آدرس ج طرقبه

زائرسرای دانشگاه

نام زائرسرا دانشگاه
تلفن ۳۶۶۴۱۰۷۵
آدرس فرهنگیان چ ورزش

زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نام زائرسرا دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تلفن ۳۸۵۱۳۰۲۰
آدرس امام رضاک مسجدرانندگان

زائرسرای جوادالائمه

نام زائرسرا جوادالائمه
تلفن ۳۲۲۱۴۰۰۸
آدرس خیابان آیت اله بهجت